REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/18-01/5

URBROJ: 2109/10-02-18-33

Mala Subotica, 03.07.2018. godine

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), Općina Mala Subotica, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost

O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA

ROMSKOG NASELJA PIŠKOROVEC

(“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 11/05 i 24/10)

 

Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/18). Detaljne informacije o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec mogu se dobiti u Općini Mala Subotica, Jedinstveni upravni odjel, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, upitom na broj 040 631-705 ili na referent@opcina-mala-subotica.hr .