DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA”
MALA SUBOTICA
GLAVNA 55 A
KLASA: 601-01/15-01-01
UR.BROJ:2109-93/15-66
Mala Subotica, 17.11.2015.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica je na 22. sjednici održanoj dana 12.11.2015. godine temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl 51. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica donijelo

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA RAVNATELJA

RAVNATELJ 1 izvršitelj M/Ž – NA POLA RADNOG VREMENA

UVJETI: – Za ravnatelja ustanove imenovat će se osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i ima pet (5) godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja (Zakon o predškolskom odgoju, čl. 37.)

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • dokaz o radnom iskustvu,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • uvjerenje od nadležnog suda, o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Prijave na natječaj dostaviti, u zatvorenoj omotnici, u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: Dječji vrtić “Potočnica” Glavna 55 A 40321 Mala Subotica – za natječaj.

PREDSJEDNICA UV:
Branka Branilović Brnadić