Na POVEZNICI možete preuzeti:
– Prostorni plan uređenja Općine Mala Subotica sa svim izmjenama i dopunama,
– Detaljni plan uređenja “Zone poduzetništva” Mala Subotica,
– sve izmjene Urbanističkog plana uređenja “Zone poduzetništva” u Maloj Subotici,
– Detaljni plan uređenja dijela Športske ulice u Palovcu,
– Detaljni plan uređenja naselja Piškorovec sa izmjenama i dopunama,
– Detaljni plan uređenja ulice Zorana Šegovića – Gornje Trate u Maloj Subotici.


 

30. srpnja 2018. godine općinski načelnik donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec. Odluka se može preuzeti OVDJE.

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/18-01/5

URBROJ: 2109/10-02-18-33

Mala Subotica, 03.07.2018. godine

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), Općina Mala Subotica, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost

O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA

ROMSKOG NASELJA PIŠKOROVEC

(“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 11/05 i 24/10)

 

Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/18). Detaljne informacije o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec mogu se dobiti u Općini Mala Subotica, Jedinstveni upravni odjel, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, upitom na broj 040 631-705 ili na referent@opcina-mala-subotica.hr .

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/17-01/4

URBROJ: 2109/10-03-18-52

Mala Subotica, 16.04.2018.

OBAVIJEST JAVNOSTI

O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Mala Subotica pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 16.04. 2018. do 16.05.2018.

 

U prilogu:

Obrazac o potrebi strateške ocjene V. ID PPUO Mala Subotica

Odluka o izradi V. ID PPUO Mala Subotica

Odluka o započinjanju postupka ocjene o strateškoj procejni V. ID PPUO Mala Subotica

Prostorni plan uređenja Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17) – važeći kartografski prikazi i odredbe za provedbu nalaze se na mrežnoj stranici Općine – link: opcina-mala-subotica.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

U nastavku možete preuzeti IV izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica:

 

Tekstualni dio:

OBRAZLOŽENJE

ODREDBE ZA PROVEDBU

Grafički dio:

KARTA 1 – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA KARTA

2a – INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE KARTA

2b – ENERGETSKI SUSTAV – PLINOOPSKRBA KARTA

2c – ENERGETSKI SUSTAV – ELEKTROOPSKRBA KARTA

2d – VODOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA, ODVODNJA, UREĐENJE VODOTOKA I VODA KARTA

3 – UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA KARTA

4b – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA – MALA SUBOTICA KARTA

4e – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA – SVETI KRIŽ

KARTA 4a – Građevinsko područje naselja Držimurec i naselja Strelec

KARTA 4c – Građevinsko područje naselja Palovec

KARTA 4d – Građevinsko područje naselja Piškorovec