Na POVEZNICI možete preuzeti:
– Prostorni plan uređenja Općine Mala Subotica sa svim izmjenama i dopunama,
– Detaljni plan uređenja “Zone poduzetništva” Mala Subotica,
– sve izmjene Urbanističkog plana uređenja “Zone poduzetništva” u Maloj Subotici,
– Detaljni plan uređenja dijela Športske ulice u Palovcu,
– Detaljni plan uređenja naselja Piškorovec sa izmjenama i dopunama,
– Detaljni plan uređenja ulice Zorana Šegovića – Gornje Trate u Maloj Subotici.


Općinski načelnik Općine Mala Subotica temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica –

Prijedlog plana

                Javni uvid u Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica- (u daljnjem tekstu Prijedlog plana) trajat će 10 dana, od 26. rujna do 05. listopada 2018. godine. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 01. listopada (ponedjeljak) 2018. godine  u  09:00 sati, u prostorijama Općine Mala Subotica (Glavna 29a, Mala Subotica).

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 05. listopada 2018. na adresu Općine Mala Subotica. Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati. Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29a, Mala Subotica, mrežnim stranicama Općine Mala Subotica te mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.

 

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl. ing. geoteh.

 

ODREDBE ZA PROVEDBU

ODREDBE -integralne

OBRAZLOŽENJE

KARTA_1_KORIŠTENJE_I_NAMJENA_PROSTORA

KARTA_2a__POŠTA_I_TELEKOMUNIKACIJE,_PLINOOPSKRBA,_ELEKTROOPSKRBA

KARTA_2a__POŠTA_I_TELEKOMUNIKACIJE,_PLINOOPSKRBA,_ELEKTROOPSKRBA

KARTA_3_UVJETI_KORIŠTENJA,_UREĐENJA_I_ZAŠTITE_PROSTORA

KARTA_4a_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_DRŽIMUREC_I_STRELEC

KARTA_4b_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_MALA_SUBOTICA

KARTA_4c_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_PALOVEC

KARTA_4d_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_PIŠKOROVEC

KARTA_4e_GRAĐEVINSKO_PODRUČJE_NASELJA_SVETI_KRIŽ

Sažetak

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

30. srpnja 2018. godine općinski načelnik donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec. Odluka se može preuzeti OVDJE.

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/18-01/5

URBROJ: 2109/10-02-18-33

Mala Subotica, 03.07.2018. godine

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), Općina Mala Subotica, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost

O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA

ROMSKOG NASELJA PIŠKOROVEC

(“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 11/05 i 24/10)

 

Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/18). Detaljne informacije o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec mogu se dobiti u Općini Mala Subotica, Jedinstveni upravni odjel, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, upitom na broj 040 631-705 ili na referent@opcina-mala-subotica.hr .

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/17-01/4

URBROJ: 2109/10-03-18-52

Mala Subotica, 16.04.2018.

OBAVIJEST JAVNOSTI

O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Mala Subotica pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 16.04. 2018. do 16.05.2018.

 

U prilogu:

Obrazac o potrebi strateške ocjene V. ID PPUO Mala Subotica

Odluka o izradi V. ID PPUO Mala Subotica

Odluka o započinjanju postupka ocjene o strateškoj procejni V. ID PPUO Mala Subotica

Prostorni plan uređenja Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17) – važeći kartografski prikazi i odredbe za provedbu nalaze se na mrežnoj stranici Općine – link: opcina-mala-subotica.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

U nastavku možete preuzeti IV izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica:

 

Tekstualni dio:

OBRAZLOŽENJE

ODREDBE ZA PROVEDBU

Grafički dio:

KARTA 1 – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA KARTA

2a – INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE KARTA

2b – ENERGETSKI SUSTAV – PLINOOPSKRBA KARTA

2c – ENERGETSKI SUSTAV – ELEKTROOPSKRBA KARTA

2d – VODOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA, ODVODNJA, UREĐENJE VODOTOKA I VODA KARTA

3 – UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA KARTA

4b – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA – MALA SUBOTICA KARTA

4e – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA – SVETI KRIŽ

KARTA 4a – Građevinsko područje naselja Držimurec i naselja Strelec

KARTA 4c – Građevinsko područje naselja Palovec

KARTA 4d – Građevinsko područje naselja Piškorovec