Tekstualni dio:

Izvješće- ovjereno

OBRAZLOŽENJE – prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

OBRAZLOŽENJE UZ POSTUPAK JAVNE RASPRAVE

ODREDBE INTEGRALNE – prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

ODREDBE ZA PROVEDBU – prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

Grafički dio:

KARTA 1 – Korištenje i namjena prostora

KARTA 2a – Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije

KARTA 2b – Energetski sustav – plinoopskrba

KARTA 2c – Energetski sustav – elektroopskrba

KARTA 2d – Vodnogospodarski sustav – vodopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda

KARTA 3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

KARTA 4a – Građevinsko područje naselja Držimurec i naselja Strelec

KARTA 4b – Građevinsko područje naselja Mala Subotica

KARTA 4c – Građevinsko područje naselja Palovec

KARTA 4d – Građevinsko područje naselja Piškorovec

KARTA 4e – Građevinsko područje naselja Sveti Križ