Proračun Općine Mala Subotica  predviđen je  u visini od 12.060.300,00 kn. Novim izmjenama i dopunama proračuna  za 2008. godinu u financijskom dijelu nije izmijenjen, već su izvršene dopune u pogledu usklađenja sa novim  Zakonom o javnoj nabavi. U sklopu ove točke, vijećnik Franjo Janković podnio je amandman u kojem predlaže da se proračunska sredstva iz konta 42211-2  Izrada autobusnih stajališta u Maloj Subotici u iznosu od 15.000,00 kn preusmjere za nabavu kosilice za potrebe NK Spartak Mala Subotica. Amandman je usvojen većinom glasova.