OPĆINA MALA SUBOTICA
VMO Mala Subotica
Općinske prostorije Mala Subotica
10.12.2015.

ZAPISNIK s konstituirajuće sjednice VMO MALA SUBOTICA

Konstituirajuća sjednica VMO Mala Subotica održana je 10.prosinca 2015.godine
s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Mala Subotica.

DNEVNI RED:

1. a. Utvrđivanje kvoruma
b. Izvješće i verifikacija mandata članva VMO
c. Utvrđivanje najstarijeg ćlana VMO
2. Svečana prisega članova VMO
3. Izbor
a. Predsjednika VMO
b. Potpredsjednika VMO Mala Subotica

Prisutni članovi: Vladimir Mihalic, Vladimir Horvat, Petra Mesarić, Vesna Krčmar, Kristijan Marčec, Ivica Kovačić, Mladen Jelenić, Ljiljana Šipuš

Ostali: Vladimir Domjanić

Sjednicu je otvorio Vladimir Domjanić, te pozdravio prisutne i iznio prijedlog dnevnog reda.

Članovi VMO jednoglasno su prihvatili dnevni red.

Ad 1)
a. Načelnik Vladimir Domjanić, konstatira da je sjednici od 9 izabranih članova VMO, nazočno 8 članova VMO i utvrđuje kvorum. Nedostaje samo jedan član (Mladen Križaić)
b. Načelnik Vladimir Domjanić podnosi kratko izvješće o provedenim izborima za VMO Mala Subotica. U novom sastavu VMO su četiri člana koalicije HNS i SDP, tri člana HDZ, te dvoje sa nezavisne liste. Na konstituriajućoj sjednici nedostaje samo jedan član ispred HDZ Mladen Križaić.
c. Načelnik utvrđuje najstarijeg člana VMO, a to je Vladimir Mihalic, koji preuzima daljnje vođenje sjednice.

Ad 2 )
Predsjedavatelj čita tekst prisege, nakon čega svi prisutni članovi VMO Mala Subotica potvrđuju prisegu glasnim izgovaranjem riječi ”prisežem”, te potpisuju tekst prisege. Time su se članovi VMO obavezali da će svoju dužnost obavljati savjesno i odgovorno.

Ad 3)
Članovi VMO, javnim glasovanjem izabiru predsjednika.
Prijedlog koalicije HNS i SDP je da predsjednik VMO bude Vladimir Mihalic – prihaćen je:
6 glasa ZA
2 glasa SUZDRŽANI
Prijedlog koalicije HNS i SDP je da potpredsjednik VMO bude Ljiljana Šipuš – prihaćen je:
8 glasa ZA

Novoizabrani predsjednik Vladimir Mihalic, obraća se nažočnima sa nekoliko riječi zahvale na ukazanom povjerenju, iznosi činjenicu da svi zajedno moramo težiti k tome da radimo na dobrobit mjesta, te od njega učinimo sredinu u kojoj je ugodno živjeti. Sjednice se moraju odraditi na kvalitetan način, suradnja sa OV mora biti konstantna, te se uz takav rad očekuju i pozitvni rezultati. Svaki do devet članova VMO, treba dati svoj doprinos u nekom od područja koje mu je najbliskije. Sve poziva na aktivnost u radu. VMO treba biti temelj organizacije društveno – političkog života, informiranosti mještana i omogućiti pristup od informacija svim mještanima.
Potpredsjednica Ljiljana Šipuš, zahvaljuje prisutnim članovima VMO na ukazanom povjerenju, te iznosi činjenicu da svi moramo gledati za dobrobit svih mještana, na nivuo VMO ne bi smjela stranačka pripadnost stvarati bilo kakve zapreke, jer svi živom tu zajedno i trebamo se pobrinuti da to bude što kvalitetniji i sadržajniji život.

Načelnik čestita svim novoizabranim članovima VMO, te poziva na suradnju.

Nakon obrađenog dnevnog reda, započela je daljnja diskusija, koja pokazuje, da su novoizabrani članovi ozbiljno shvatili svoj zadatak, te već na konstituirajućoj sjednicu započeli sa iznošenjem problema, koje treba riješiti.

Ivica Kovačić se nada da glavna tema daljnjih sjednica neće biti groblja, jer se po tom pitanju dosta učinilo, pa se sad može krenuti dalje. Šahtovi u Ulici A. Stepinca i dalje su bučni, iako se o njima raspravljalo na nekoliko sjednica u prijašnjem sastavu. Zanima ga kakvo je stanje sa zaobilaznom cestom uz groblje, kako bi se smanjio promet kroz središte naselja, ta šta se događa sa rampama na pružnom prijelazu u ulici B.Radić. Isto tako ima pitanje vezano uz proširenje vrtića, nova su gradilišta otvorena, uglavnom su vlasnici mladi ljudi, koji će isto tako imati potrebe za čuvanjem djece.
Načelnik iznosi informacioje o projektima koji se momentalno provode, radi se na projektu proširenja vrtića, jedna grupa je već oformljena i radi. Za cestu uz groblje prijekat postoji, problem je oko otkupa privatnog zemljišta, na čemu se intenzivno radi. U planu je uređenje prostora između crkve i vatrogasnog doma, planirana je rekonstrukcija županijske ceste na raskršću kod ”Mandlina”, gdje bi se izgradili semafori, napravljen je projekat za javnu rasvjetu, te niz drugih projekata na kojim se intenzivno radi i čeka se na natječaji budu otvoreni, pa da se odmah ide sa njima.
Kristijan Marčec postavio je pitanje da li postoji način da se što prije riješi problem oko otkupa zemljišta za izgradnju zaobilaznice, ali načelnik odgovara da ne, jer to nije cesta od posebne važnosti za državu ili županiju.
Vladimir Mihalic nastavlja na temu, skrbi za starije i nemoćne. Ukazuje se velika potreba za izgradnjom adekvatne ustanove, kako bi starija populacija, kad postane ovisna o nečijoj skrbi, mogla i dalje živjeti u sredini gdje su rođeni i gdje imaju svoje najbliže. Isto tako ukazuje se potreba za izgradnjom tržnice. Iako smo ruralna sredina, ali to je ipak već više urbano selo, te treba ići korak po korak, i pratiti potrebe mještana.
Ivica Kovačić sa zanima daq li se Hrvatske vode radile šta na takozvanom ”sedlu” na koritu trnave u novom naselju, to se treba saniratui. Načelnik odgovra da su bili na terenu i pogledali i da se radi na tom problemu.
G. Kovačića zanima šta je sa cestovnim mostom preko Tranave u Ulici B.Radić. Načelnik iznosi informaciju, da su projekti gotovi, ali zbog smanjenja financijskih sredstava, ŽUC ne može krenuti sa izvedbom , te se čeka ishod situacije. Čim će biti mogućnosti, sa projektom se ide na natječaj za EU-fondove.
Ivica Kovačić navodi podatke, da osobno puno učestvuje na izradi raznih projekata, puno se novaca izvlači iz fondova i banaka i smatra da se u Općini koristi premalo novaca iz fondova. Nastavlja sa problemom koji je nastao prilikom prijave kuća za obnovu preko EU fondova, gdje je bilo slučajeva da su mještani došli na Općinu po informacije, a nisu ih dobili, već su bili upućeni da čitaju na internetu. Ako su službenici, zaposleni na Općini, tu zaposleni, u svrhu da budu servis mještanima, tada istima treba pružiti sve informacije. Nisu svi mještani informatički osposobljeni, i ne znaju se svi koristiti internetom. Bilo je više takvih pritužbi.
Načelnik odgovara da nije upoznat sa ovim slučajem, svakako će ispitati o čemu se radi, a napominje da postoji sandučić za primjedbe mještana, gdje se ovakvi slučajevi mogu prijaviti. No u roku od 6 godina, bilo je samo 3-4 pritužbe. Mještani moraju takve primjedbe konkretno prijaviti, da bi se one mogle i riješiti.
Za sad nema više komentara, dovoljno je tema načeto, potrebno je početi sa aktivnim djelovanjem, kako bi se vidjeli rezultati, koji se očekuju od VMO.
Predsjednik VMO, još jednom poziva sve na suradnju. Sjednice VMO održavat će se prema ukazanoj potrebi, te očekuje da će članovi i sami inicirati potrebu za sjednicama, ukoliko će biti tema ili problema za riješavnje.

Završetak sjednice: 19,50 sati

Zapisnik vodila:                                                                                        Predsjednik VMO Mala Subotica
Ljiljana Šipuš                                                                                             Vladimir Mihalic