Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“NN” broj 120/16).

 

Podaci o javnom naručitelju: Kontakt podaci:
Općina Mala Subotica

Glavna 29/a,

40321 Mala Subotica

OIB: 60445678357

URL: www.opcina-mala-subotica.hr

Tel:  040 631 705, 040 631 700

Fax: 040 631 500

e-mail: procelnik@opcina-mala-subotica.hr  

 

 

Temeljem članaka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16) Općina Mala Subotica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1. « FORTUNA d.o.o.», Park Rudolfa Kropeka 2, ČAKOVEC,
O.I.B.-14853948041, MB-03489674

2. « DOMUS d.o.o.», Glavna 29/a, MALA SUBOTICA,
O.I.B.-24978521252, MB-02342545