REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-21/19-01/3

URBROJ:2109/10-02-19-6

Mala Subotica, 24.09.2019. godine

Temeljem članka 8. Programa potpora poljoprivredi Općine Mala Subotica za razdoblje od 2018. do 2019. godine (klasa: 320-21/18-01/01, urbroj: 2109/10-02-18-1 od 02.08.2018. godine), za potporu za program “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Mala Subotica”, Općina Mala Subotica objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Mala Subotica” u 2019. godini

Korisnici potpore

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Mala Subotica upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Predmet potpore

Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednosti sukladno Programu potpora poljoprivredi Općine Mala Subotica za razdoblje od 2018. do 2019. godine, za koji je Ministarstvo poljoprivrede izdalo pozitivno mišljenje o usklađenosti s pravilima potpore de minimis u sektoru poljoprivrede, za projekt “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Mala Subotica”, koja obuhvaća:

 • troškove uzimanja uzoraka na terenu,
 • laboratorijske analize uzetih uzoraka,
 • interpretacije rezultata
 • izdavanje preporuke za gnojidbu,
 • te ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla na području Općine Mala Subotica

Vrijednost potpore

Iznos potpore iznosi 80%, od čega 40% plaća Općina Mala Subotica, a preostalih 40% plaća Međimurska županija, dokumentiranih prihvatljivih troškova.

Cijena po uzorku iznosi 356,25 kn sa PDV-om.

Općina Mala Subotica u 2019. godini osigurala je 7.125,00 kn potpore, što odgovara broju od 50 uzoraka.

Ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenja zahtjeva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena. Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu popuniti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, ali potporu mogu ostvariti po samo jednoj osnovi u tekućoj godini.

Način ostvarivanja potpore

Podnositelji Zahtjeva podnose ispunjen zahtjev s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca Zahtjeva. Obrazac Zahtjeva dostupan je u Općini Mala Subotica, Jedinstvenom upravnom odjelu, Glavna 29/A, 40321 Mala Subotica i na web stranici Općine Mala Subotica.

Osim ispunjenog i potpisanog obrasca Zahtjeva podnositelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. rješenje o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 2. presliku osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – podnositelja zahtjeva,
 3. izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis,
 4. potvrdu Porezne uprave da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u sustavu PDV-a ili prijava OPG-a u sustav PDV-a Poreznoj upravi (za OPG u sustavu PDV-a), te Potvrda o nepostojanju duga prema RH,
 5. potvrdu o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za OPG u sustavu PDV-a),
 6. potvrdu Općine Mala Subotica o nepostojanju duga s bilo koje osnove (komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna naknada, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, kazne komunalnog redara i ostalo).

Maksimalan broj usluga analize tla po jednom korisniku utvrdit će općinski načelnik Odlukom o odabiru krajnjih korisnika usluge na temelju prijedloga Povjerenstva iz točke 6. ovog Javnog poziva.

Upiti za dostavu pojašnjenja u vezi ovog Javnog poziva mogu se uputiti na e-mail adresu: referent@opcina-mala-subotica.hr ili na telefon 040/631 705.

Rok za prijavu

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su određena Proračunom, odnosno najkasnije do 15.10.2019.godine, što je ujedno i krajnji rok za dostavu zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev sa propisanom dokumentacijom na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj – javni poziv za kontrolu plodnosti tla 2019.“. Zahtjev se podnosi preporučeno poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica, na adresi Glavna 29a, 40321 Mala Subotica.

Vrednovanje zahtjeva i donošenje odluke

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje je imenovao načelnik Općine Mala Subotica.

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na temelju prijedloga Povjerenstva donosi općinski načelnik, te će se ista dostaviti podnositelju zahtjeva. Ukoliko Povjerenstvom predloženi iznosi potpora po prihvatljivim zahtjevima premašuju ukupni iznos sredstava osiguranih u općinskom proračunu za 2019. godinu, općinski načelnik zadržava pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti sukladno raspoloživim sredstvima te odrediti maksimalan broj uzoraka po pojedinom korisniku.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi te zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Općina Mala Subotica zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.

OBRAZAC ZAHTJEVA: