Nazočni na sjednici predsjednika Vijeća mjesnog odbora održanoj 11. kolovoza upoznati su sa dugovanjima mještana prema Općini, pa je na prijedlog načelnika prihvaćeno da će se mještane koji se ogluše na plaćanje po opomeni pozvati na dogovor oko naplate.  Time bi se  pokušala pospješiti naplata komunalne i grobne naknade.