REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-03/18-01/14

URBROJ:2109/10-03-18-1

U Maloj Subotici, 30. listopada 2018.g.

 

                Na temelju odredbe članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18), v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica objavljuje

 

 O  G  L  A  S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica prima u službu na određeno na radno mjesto namještenik – komunalni radnik 1 izvršitelja/icu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog namještenika.

 Služba na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog namještenika trajati će sukladno stavku 2. članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18) na 3 mjeseca uz mogućnost produženja do povratka odsutnog namještenika.

Opći uvjeti za prijam:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam, kandidati/kinje moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– niža stručna sprema ili završena osnovna škola

– godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18).

Uz pisanu prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

– potvrdu HZMO o podacima o evidentiranom stažu u matičnoj evidenciji HZMO-a,

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne  starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i  16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas već će se ona po potrebi ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat/kinja koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

Osobe iz čl. 101. st. 1.-3. i čl. 102. st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17) da bi ostvarili/le pravo prednosti pri zapošljavanju koje u trenutku podnošenja prijava ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni/e su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze u skladu s čl.103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju-Poveznica Ministarstva branitelja – dokazi potrebni za ostvarivanje prava:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Na web stranici  Općine Mala Subotica http://www.opcina-mala-subotica.hr/,  naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinje za tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrditi će listu kandidata/tkinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostave Čakovec, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, s naznakom “Oglas –komunalni radnik”.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom/tkinjom prijavljenim na oglas i dostavit će joj se pisana obavijest.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će  biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

V.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica

Mirjana Sečan

               

 

OGLAS je objavljen na stranicama HZZ-a 31.10.2018. godine, a rok za podnošenje prijava je 08.11.2018. godine.                

 

Ovdje možete preuzeti UPUTE KANDIDATIMA.