Na inicijativu desetak entuzijasta, je u nedjelju, 20. srpnja, održana je osnivačka skupština Ekološke udruge ''Sveti Rok – Benkovec''. Udruga je osmišljena prvenstveno na načelu čuvanja okoliša, te da se probudi ekološka svijest mještana, sa područja na kojem ova udruga bude djelovala, a samim time i podrazumijeva uključenje članstva udruge u radne akcije koje se baziraju na toj društveno korisnoj djelatnosti. Paralelno sa ekologijom, udruga će okupljati i članstvo, sa afinitetom prema sportsko – rekreativnim druženjima, te i nadalje organizirati, sada već tradicionalnu manifestaciju ''Benkovsko prošćenje'', a na kraju, udruga je voljna surađivati sa ostalim udrugama sličnog karaktera, kao i sa općinskim strukturama, te sa Mjesnim odborom Mala Subotica. Više od pedesetak nazočnih na skupštini, najprije je izglasalo statut udruge, a kasnije i strukturu članstva u tijelima upravljanja u udruzi.

Tako su u upravni odbor  izabrani sljedeći članovi:
1. Josip Blažona – predsjednik
2. Stjepan Makar – dopredsjednik
3. Ivan Kalamari – tajnik
4. Zvonimir Kalamari – blagajnik
5. Ivan Novak – član
6. Ivan Lastavec – član
7. Josip Pintar – član

U nadzorni odbor udruge su izabrani:
1. Josip Horvat (Lj. Gaja)
2. Zoran Reif
3. Ivan Cirkvenčić
 
Stegovni sud sačinjavaju:
1. Josip Horvat (Benkovec)
2. Darko Blažona
3. Marinko Cirkvenčić

Godišnja članarina u udruzi iznosi 100 kuna i to samo za jednog punoljetnog
člana domaćinstva, dok ostali dobivaju besplatan status u članstvu.
Pozivaju se svi oni, koji se žele uključiti u rad ove udruge,
da se mogu obratiti bilo kojoj osobi iz članstva udruge.