Ovom odlukom se određuje obveza vlasnika građevine u Zoni poduzetništva Mala Subotica na priključenje na oborinsku kanalizaciju. Načelnik V. Domjanić je iznio je da se ovom odlukom predviđa cijena od 2,00 kn/m2 građevinskog zemljišta koju će Općini plaćati vlasnici građevinskog zemljišta u Zoni poduzetništva Mala Subotica kao naknadu za priključenje građevine na oborinsku kanalizaciju. Kod određivanja te cijene vodilo se računa da se investitor previše ne optereti. Pročelnik je pojasnio da će vlasnici građevina u Zoni priključak na oborinsku kanalizaciju obavljati sa Međimurskim vodama, a Općini Mala Subotica će samo platiti spomenutu naknadu. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju oborinskih voda u Zoni poduzetništva Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.