U razdoblju od 14.08.2018. godine do 24.09.2018. godine zaprimaju se prijave na 2 javna poziva koja je objavilo Ministarstvo poljoprivrede te Ministarstvo gospodarstva, rada i obrtništva, a koji se odnose na poticanje razvoja projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja te razvoj malog i srednjeg poduzetništva na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

 

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Cilj ovog Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina. Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave, ekonomske veličine do 3.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO). Prijavitelj koji prijavljuje projekt za dodjelu bespovratnih sredstava iz ovog Natječaja mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Kod podnošenja prijave prijavitelj je obvezan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje putem ovog Natječaja su:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)
 4. kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 01.01.2018. godine.

Prijave se primaju do 24.09.2018. godine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za Program ‘Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina’ za 2018. godinu. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine, a čiji popis je sastavni dio Programa;
 • su registrirana najmanje 30 dana prije objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program;
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2017. i 2018. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih);
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore);
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene;
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene;
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Namjena sredstava je ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga – prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta i edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prijave se primaju do 24.09.2018. godine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.