Županijska uprava za ceste Međimurske županije održava i upravlja županijskim i lokalnim cestama u Međimurskoj županiji, a tako i na području Općine Mala Subotica, prema Zakonu o cestama (NN 84/11). Temeljem istog Zakona te Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03,82/4, 110/04, 178/04,38/09, 79/09, i 49/11), a radi stalnih pritužbi zbog neprohodnosti i nepreglednosti, upozorava vlasnike šuma i zemljišta na kojima se nalaze drveća, raslinje i granje uz javne ceste pod upravom ŽUC-a MŽ da su dužni održavati, odnosno ako je potrebno očistiti, pojas do udaljenosti 5 metara od ruba kolnika ili, ako postoji cestovni jarak, 5 metara od vanjskog ruba jarka.