Zamjenica načelnika Danica Glad za svoj rad primat će mjesečnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kn neto. Naknada će se obračunavati od 01.10.2009. godine. Đurđa Horvat  smatra da osoba koja dobro radi svoje posao svakako zaslužuje adekvatnu naknadu te stoga i podržava ovaj prijedlog. Josip Šegović nije toga mišljenja pa smatra da je to samo jedan u nizu troškova načelnika što dokazuje i zapošljavanje nove djelatnice,  iako načelnik tvrdi da svoj posao obavlja volonterski bez ikakve naknade. Iznosi kako je javnost informirana da će načelnik i zamjenica načelnika svoj posao obavljati bez ikakve nakade. Ujedno traži opis poslova i radnih zadataka te vrijeme koje će provesti u općini kao  zamjenica načelnika. Prijedlog naknade u visini od 1.500,00 kn za zamjenicu Danicu Glad  prihvaćen je sa 10 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA i 1 PROTIV.