Mladen Lacković kao predsjednik Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša pojasnio je prisutnima na sjednici da je Prostorni plan Općine Mala Subotica podređen prostornom planu Međimurske županije. Prema Izmjenama i dopunama prostornog plana Međimurske županije kojima se predviđa izgradnja vjetroelektrana kod Svetog Križa i Male Subotice, a na k.o. Držimurec odvojak kod Turčišća-spajanje na autocestu iz Mađarske, izgradnja telekomunikacijskog stupa, a naglasak je na ucrtanoj šljunčari iako je u listopadu prošle godine od strane Općine Mala Subotica upućena primjedba Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša MŽ za izbacivanje prijedloga ucrtavanja šljunčare u prostorni plan Međimurske županije.
Mještani Držimurca su jako ogorčeni, dosta im je nesređenog stanja oko romskog naselja, planiranog pročistača vode, nesanirane šljunčare nastale vađenjem šljunka za potrebe autoceste. Odbor je mišljenja da bi županijski prostorni planovi ravnomjerno trebali opterećivati lokalne sredine manje kvalitetnim sadržajima koji su nužni za razvoj šire zajednice. Mještani Držimurca očekuju i dalje podršku Općinskog vijeća i zato Odbor traži da se još jednom uputi primjedba na Prostorni plan Međimurske županije, završio je Lacković.

Predsjednik vijeća Vladimir Mihalic smatra da problem postoji i ne smije ga se negirati. Potrebno je o dalje ići sa primjedbom prema Međimurskoj županiji. Načelnik V.Domjanićje dodao da se prošle godine kad se poslala primjedba stekao  dojam da je šljunčara na toj lokaciji stopirana, ali prije par dana je u Narodnim novinama raspisan natječaj za koncesiju i  Općinsko vijeća bi trebalo opet uputiti primjedbu Međimurskoj županiji i dalje vršiti pritisak da se ta šljunčara ne realizira.

Što se tiče pročistača voda, načelnik je pojasnio da je obavljen razgovor sa g.Zorčecom i g. Banom iz Međimurskim vodama i razmatrao se prijedlog pomicanja postojeće lokacije za pročistač u Držimurcu, ali je već izdana i lokacijska dozvola za postojeću lokaciju pa će to teško ići. M.Lacković je dodao da je u primjedbu na prostorni plan Međimurske županije potrebno dodati i neucrtavanje naselja Piškorovec u Prostorni plan Međimurske županije te se još dotaknuo problema divljih i ograđenih deponija na granicama sa susjednim Općinama koje jako nagrđuju okoliš.

Načelnik je na to odgovorio činjenicom da bi Fond za zaštitu okoliša sufinancirao sanaciju ograđenih deponija, koje su kod njih u prednosti, sa 60 % sredstava, ali na nas bi svejedno otpalo oko 2-3 milijuna kuna. Takvo je stanje i kod tih susjednih Općina i sigurno se iz financijskih razloga ne obavlja sanacija. V.Šipuš se nadovezao na primjedbu prema Međimurskoj županiji  i smatra da je također potrebno uputiti primjedbu Međimurskoj županiji  za sanaciju i čišćenje korita potoka Trnave zbog nepodnošljivog smrada koji se konstantno širi na okolna naselja.