Na temelju članka 34. Statuta općine Mala Subotica (« Službeni glasnik  Međimurske županije «  br. 02/05),  općinsko poglavarstvo Male Subotice na  54. sjednici održanoj dana 28. siječanj  2008.godine donijelo je odluku o imenovanju člana za realizaciju programa Međunarodnog centra mladih. Za člana, u realizaciji programa Međunarodnog centra mladih koji se realizira u Hrvatskoj ispred općine Mala Subotica, imenovan je Igor Halić iz Male Subotice. (download)