Načelnik predlaže izmjenu proračunske stavke 38115-09 dotacija DVD Mala Subotica na nabavu objekta na 180.000,00 kn, a umanjile bi se Zdravstvene usluge u istom iznosu. Đurđa Horvat traži da ukoliko dođe do realizacije cijepljenja djevojčica protiv HPV-a da se sredstva ponovno uvrste u proračun. Također predlaže da se investicija 42131-18 izgradnja rukometnog igrališta u Štefancu umanji za 20.000,00 kn te da se sredstva prenamjene za sanaciju Jurčevske gmajne. Načelnik navodi da je nemoguće investiciju u Štefancu smanjivati iz razloga što je ona već završena a i za naselje Štefanec se vrlo malo izdvaja, pa vijećnica Horvat predlaže da se sredstva pokušaju namaknuti iz povećanja stavke komunalne naknade.
Valentin Šipšuš nadovezuje se na izjavu vijećnice Horvat kada je apelirao da se Jurčevska gmajna besplatno sanira prilikom dogradnje OŠ. Usput napominje da se trim staza u Maloj Subotici izgradila od svega 4.000,00 općinskih kuna. Naposljetku je prošao prijedlog vijećnika iz Palovca, Miljenka Pintarića da se sredstva za sanaciju Jurčevske gmajne u visini od 20.000,00 kuna namaknu smanjenjem stavke asfaltiranje nerazvrstane ceste u Palovcu na 60.000,00 kn, što je prihvaćeno i izglasano sa deset glasova za, tri protiv i jednim suzdržanim.