Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za 2008. godinu podnijela je ravnateljica Vesna Dodlek. Primjedbu na izvješće iznijela je vijećnica Đurđica Jančec smatrajući da nikako nije primjereno da se navode imena i prezimena djece kojima je potrebna pomoć logopeda ili nekih drugim specijalista. Izvješće o radu jednoglasno je prihvaćen uz izmjenu da se ne navode imena djece s posebnim potrebama. Isto tako vijećnici su jednoglasno prihvatili i Plan rada za 2009. godinu.