Na osnovu javnog poziva Općinskog vijeća za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica objavljenog 20. srpnja 2010. godine na oglasnoj ploči i web stranici Općine i pristiglih prijedloga ovlaštenih predlagatelja za kandidate Savjeta mladih, a temeljem članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica (Službeni glasnik Međimurske županije 16/10) utvrđuje se sljedeća lista koju možete pogledati pod opširnije.

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih Općine Mala Subotica:
Izbor pet člana Savjeta mladih Općine Mala Subotica biti će obavljen tajnim glasovanjem na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća većinom glasova nazočnih vijećnika između kandidata sa navedene liste.