Novim II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mala Subotica predviđena su proračunska sredstva u visini od 16.063.000,00 kn. Prihodi od poreza i prireza na dohodak predviđeni u  visini od 3.278.234,98, pomoći su planirane u visini od 1.412.000,00 kn, prihodi od imovine 325.000,00 kn, prihodi po posebnim propisima u visini od 1.303.800,00 kn te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.065.000,00 kn. Višak prihoda iz 2008. godine od 4.620.965,02 kn prenesen je u 2009. godinu. Rashodi poslovanja predviđeni su u visini od 4.087.173,28 kn, potpore, naknade i donacije 1.426.000,00 kn, investicijski rashodi iznose 11.465.826,72 kn i izdaci za otplatu zajmova te dionice i udjeli u visini od 510.000,00 kn.