Temeljem   Zakona o komunalnom gospodarstvu,  Zakona o financiranju vodnog gospodarstva , Općeg poreznog zakona, Ovršnog zakona,  Odluke o ustroju i unutarnjoj organizaciji Jednostvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica te nalaza Državnog ureda za reviziju Općina Mala Subotica provoditi će ovrhu komunalne naknade i naknade za uređenje voda za sva domaćinstva čije dugovanje iznosi više od 1.000,00 kn.

Stoga se mole domaćinstva koja su ovih dana na svoje adrese dobila opomene pred ovrhu da istu shvate ozbiljno,  te da dugovanje podmire najkasnije do 10.05.2010. godine. Rješenje o privremenoj pljenidbi, vršiti će se sa pripadajućom zateznom kamatom kao i troškovima postupka,  na plaću, mirovinu i štedne uloge.