ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

OPĆINA MALA SUBOTICA

DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA”

UPRAVNO VIJEĆE

40321 MALA SUBOTICA

GLAVNA 55 A

Klasa: 601-01/18-01/01

Ur.Broj: 2109-93/18-01-92

Mala Subotica,19.10. 2018.

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica je na 9. sjednici održanoj dana  12. 10. 2018., temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te čl. 29. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica donijelo

 

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

kodni broj UP.02.2.2.08.0047

 

  1. ODGOJITELJ – 2 izvršitelja M/Ž – na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanja projekta “Svi u vrtić”
  2. KUHARICA – 1 izvršitelj M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati za vrijeme trajanja projekta “Svi u vrtić”
  3. SPREMAČICA – 1 izvršitelj M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati za vrijeme trajanja projekta “Svi u vrtić”

 

 

UVJETI: sukladno Čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih radnika i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

 

Kandidati uz prijavu na natječaj moraju priložiti:

 

  1. ODGOJITELJ

– životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– potvrdu od nadležnog suda sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mj.)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne starije od 1 mj)

 

  1. KUHARICA – SSS

– životopis

– preslika svjedodžbe o stečenoj spremi

– preslika osobne iskaznice

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mj.)

– elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne starije od 1 mj)

 

  1. SPREMAČICA – OŠ

– životopis

– preslika svjedodžbe o stečenoj spremi (dovoljna završena osnovna škola)

– preslika osobne iskaznice

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mj.)

– elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne starije od 1 mj)

 

NAPOMENA: u slučaju da se na natječaj ne javi kuharica sa SSS u obzir dolazi pomoćna kuharica (OŠ)

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijava na natječaj mora biti potpisana.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti  dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Osnovna škola Tomaša Goričanca, za Dječji vrtić “Potočnica”, Glavna 55, 40321 Mala Subotica – za natječaj.

Zakašnjele prijave kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web-stranici Općine Mala Subotica www.opcina-mala-subotica.hr.

 

                                 PREDSJEDNICA UV

                                   ĐURĐA HORVAT