Na posljednjoj, 33. sjednici u dosadašnjem sazivu Općinsko vijeće Mala Subotica iznijela je podatke da su obračunom proračuna za 2008. godinu ostvareni prihodi u visini od 10.866.260,74 kuna. Od toga, ukupni prihodi poslovanja iznose 7.289.927,39 kuna,  dok prihod od prodaje građevinskog zemljišta Zone poduzetništva iznosi 3.520.289,00 kuna. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.943.685, 46 kuna, a najveća rashodovna stavka je nabava nefinancijske imovine  u iznosu od 2.817.866,96 kuna. Nepodmirene obveze općine Mala Subotica sa zaključnim danom protekle godine iznose 1.703.157,69 kuna dok potraživanja općine Mala Subotica iznose 5.880.652,80. Proračunski višak evidentiran je u iznosu od 4.620.965,02, a raspodijeliti  će se na prometnice Zone poduzetništva 4.000.000,00 kuna, javna rasvjeta Zone poduzetništva 470.965,02 kuna, i održavanje nerazvrstanih cesta 150.000,00 kuna. Novim izmjenama i dopunama proračuna Općine Mala Subotica za 2009. godine uvećani  su  rashodi vezano na izgradnju razdjelnog sustava odvodnje u Zoni Poduzetništva u visini od 5.170.000,00 kuna, dodana je stavka uredski namještaj u iznosu od 12.029,20 kn, izmjene i dopune DPU 70.000,00 kn, te troškovi nadzora Zone poduzetništva 100.000,00 kn. Također je uvećana stavka za stipendije na  75.700,00 kn i dodana stavka investicijsko održavanje mrtvačnice Benkovec u visini od 20.000,00 kn. Ujedno je smanjena prihodovna stavka prihod od prodaje građevinskog zemljišta  na iznos od 7.197.764,18,  uvršten je višak prihoda prenesen iz 2008. godine u iznosu od 4.620.965,02 kn, tako da ukupni proračun za 2009. godinu iznosi 21.361.179,20 kn.