Okupili su se mladi i ambiciozni Palovčani i osnovali 11. kolovoza 2009. godine Udrugu mladih Palovec. Osnivači udruge Kristina Kolarić, Monika Koprivec, Marina Kolarić, Suzana Lovrenčić, Robert Martan, Jurica Toplek, Danijel Lovrenčić žele da se u njihovoj sredini poboljša kvaliteta društvenog života mladih, razviju i unaprijede društveni sadržaji, da se potakne kulturna, socijalna i ekološka svijest među mladima, želja za kvalitetnim druženjem i boljom suradnjom među mladima, te da se što više njih ukluči u bavljenje sportom. Za predsjednika udruge je izabran Danijel Lovrenčić, dopredsjednica je Marina Kolarić a tajnik i blagajnik Monika Koprivec. Djelatnosti kojima će se udruga baviti su organizacija i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, ekoloških, sportskih, znanstvenih, obrazovnih i drugih skupova, tribina, priredbi i manifestacija, organizacija i provođenje dobrovoljnih radnih akcija i dobrotvornih akcija s ciljem poboljšanja životnih uvijeta i društvenog života mladih, informiranje mladih o društveno vaznim temama putem letaka, plakata, tribina, predavanja te uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama mladih širom Hrvatske i svijeta.