Pozivamo sve korisnike proračuna općine Mala Subotica da dostave programe rada i financijske planove za 2010. god.,  financijsko izvješće za 2008. godinu  (oni koji nisu) i OSOBNU KARTU korisnika (broj telefona – ako ga ima, predsjednik (i broj tel.), dopredsjednik (i broj tel.), zapovjednik – DVD (i broj tel.), tajnik, blagajnik, broj poslovnog računa, te matični broj. Pod korisnicima se podrazumijevaju:

1. Ustanove predškolskog odgoja
2. Kulturne ustanove
3. Amaterske kulturne udruge i pojedinci
4. Športski klubovi i udruženja
5. Ostale udruge i pojedinci    

Rok za dostavu programa,  financijskih planova, izvješća i osobne karte je ponedjeljak, 26.10.2009.

Traženu dokumentaciju dostaviti na adresu:
Općina Mala Subotica
Glavna  29a
40321  Mala Subotica