Na 15. sjednici u aktualnom satu načelnik općine Vladimir Domjanić podnio je izvješće o aktivnostima u Općini koja su provedena od prethodne sjednice. Završene su započete investicije od kojih je najznačajnija ona u Zoni poduzetništva u kojoj je izvedena kompletna kanalizacija te su uređene prometnice u svim ulicama osim što na cesti u Ulici Trate nije stavljen fini sloj asfalta jer se procijenilo da za to, za sada, još nema potrebe jer u toj ulici nema aktivnog gradilišta, stavljen je donji sloj asfalta debljine 7 centimetra što je dovoljno čvrsto za budući prijevoz teškog tereta na gradilišta.

Završena je izvedba ostatka vanjske rasvjete u  zoni, a za izvedbu telefonske kanalizacije morati će se kopati zeleni pojas između pješačke staze i ceste. Izvedba pješačko-biciklističke staze u Ulici V. Nazora u Štefancu je privedena kraju, a usput su popravljena i veća oštećenja i rupe na asfaltu u ostalim ulicama naselja.

Također je u Ulici B. Radića u Maloj Subotici završena pješačko-biciklistička staza i realizirani je prijelaz preko željezničke pruge za pješake kod kojeg je postavljena  zaštita za pješake i bicikliste. Za proširenje tog prijelaza preko željezničke pruge bilo je potrebno ishoditi puno dokumentacije, od suglasnosti izvođača, HŽ-a do regulacije prometa te njihovog međusobnog usklađivanja, ali i vrijeme je poslužilo pa je za tu izvedbu bila dovoljna jedna noć i drugi dan do 14 sati.

Uređen je dio okoliša Društvenog doma Palovec, preostaje još samo postavljanje ograde s prednje strane koje će se realizirati ako vremenske prilike dozvole. U Strelcu je izvršeno proširenje dijela ulice prema groblju što je proračunom predviđeno, u dogovoru sa vlasnicom te parcele  postignuta je zadovoljavajuća cijena i radovi su završeni. Pošto se utvrdilo da je u dijelu Ulice Lj. Gaja u Maloj Subotici stanje asfalta jako loše, a ujedno je tu njegova širina samo 3 metara, skinuti je stari asfalt u dužini od oko 85 metara i stavljeni je novi sloj te je prošireni za 1 metar u toj dužini, uređene su bankine i riješena je odvodnja oborinskih voda.

U tijeku je postupak legalizacije objekta Društvenog doma Sveti Križ, plaćeni je vodni doprinos i očekujemo da bi se na proljeće moglo krenuti sa radovima. Nakon izvršene kontrole plinskih instalacija na području naše općine utvrđeno je da je na nekim općinskim objektima izvršeno ilegalno priključenje plina.

Najveći problem je na prostorijama VMO Štefanec i NK Jadran Štefanec, zatim na Društvenom Domu Sveti Križ i Domu Kulture Držimurec-Strelec.  Pošto su navedene prostorije u Štefancu, zbog opasnosti za korisnike, do daljnjega zabranjene za korištenje rebalansom proračuna predviđena su određena sredstva za popravak tih instalacija prije početka zime.
U zadnja dva mjeseca se na području naše općine događaju učestale krađe kako na privatnim kućama ili objektima tako i na javnim, skoro svakodnevno.

Zadnje je zabilježena krađa žlijebova i dijela lima sa krova škole te ručki od mesinga sa nadgrobnih spomenika na groblju Mala Subotica-Štefanec. U razgovoru sa gosp. Sokačem, načelnikom policije, i njegovim suradnicima  zatražio sam da se hitno, što je više i češće moguće, pokrije naše područje i time pokuša što više smanjiti broj krađa.

28. listopada 2010.godine održana je usmena rasprava kod Arbitražne vijeća vezana uz sukcesiju sa Općinom Orehovica. Od strane naše općine prisutni su bili odvjetnik I. Ivković, zamjenica načelnika D. Glad i ja. Bili su na vrijeme pozvani i oni koji su sudjelovali u sklapanju spornih sporazuma: M. Križaić, J. Šegović, V. Mihalic, ali su se ispričali da su zauzeti i da ne mogu ići. Obzirom da je prijašnjih godina s naše strane bilo, na neki način, opstrukcije rada Arbitražnog vijeća (odgode ročišta, dostava tražene dokumentacije), članovi Arbitražnog vijeća  stekli su dojam da su zahtjevi Općine Orehovica u potpunosti opravdani. Na ovom posljednjem ročištu uspjeli smo ih, uz mnogo napora, uvjeriti da nam daju priliku da još jednom iznesemo svoje argumente i viđenje cijelog problema.

Nakon našeg izlaganja uvjeren sam da Arbitražno vijeće drugačije gleda na taj problem. Neupitno je da će naša općina jedan dio sredstava od prodaje i zakupa stanova morati platiti Općini Orehovica, ali nadam se da će to biti samo onaj dio koji se dobije kada se od ukupnog iznosa odbije ono što se mora vračati u državnu blagajnu. Svih ovih problema i troškova ne bi bilo da su odgovorni ljudi u trenutku kada su se potpisivali sporazumi zatražili od načelnika Općine Orehovica potpisan zahtjev za povlačenje arbitraže prema sporazumu, na što je bilo posebno upozoravano na sjednici na kojoj su se ti sporazumi prihvaćali.

Arbitražno vijeće je u zaključku dalo mogućnost da se još jednom dogovorimo sa Općinom Orehovica.  Mi ćemo pokazati dobru volju i predložiti još jedan sastanak, ali s obzirom na velike „apetite“ od strane Općine Orehovica teško da će doći do nekakvog dogovora, završio je u svom izlaganju načelnik Domjanić.

Prijedlog I. izmjena i dopune proračuna Općine Mala Subtice za 2010. godinu
Načelnik je dao pojašnjenje predloženih I. izmjena i dopuna proračuna za 2010.godinu. Konstatirao je da se kod prihodovne strane ne bi trebala ništa značajno mijenjati. Ukupni prihodi su bili planirani u iznosu 8.646.500 kuna, ovim izmjenama i dopunama se planiraju 5% niži ukupni prihodi u odnosu na planirane, u iznosu 8.215.3334,35 kuna. Prihodi od poreza i prireza na dohodak ovim se izmjenama i dopunama planiraju u iznosu  2.700.000 kuna.

Značajniji pad prihoda zabilježen je kod poreza na promet nekretnina, proračunom se planiralo manje u odnosu na prošlu godinu zbog teške situacije u gospodarstvu, ali sada prema dosadašnjem izvršenju očekuje se 140.000 kuna. Podbacila je stavka komunalnog doprinosa jer su aktivnosti u novogradnji stale, također je stala i prodaja parcela u Zoni poduzetništva. Kod rashoda ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje stavke Energija sa 213.700 kuna na 241.500 kuna iz razloga povećanja cijene plina, a i prošla zima je dugo trajala.

Rashodi za čišćenje snijega su puno viši od planiranih zbog puno snijega u prva tri mjeseca ove godine. Kod  stavke Usluge odvjetnika sa planiranih 25.000 kuna predlaže se povećanje na 35.000 kuna jer samo jedan odlazak na arbitražu u Zagreb košta Općinu 1.000€  bez PDV.  Zbog nerazriješenih imovinsko-pravnih odnosa na parceli gdje se nalazi mrtvačnica na groblju Mala Subotica-Štefanec nije se mogla realizirati adaptacija iste, pa je dio tih sredstva prenamijenjen za sanaciju svlačionica i garaža NK Spartak Mala Subotica i Doma DVD Mala Subotica kako bi se dovršili radovi na tim objektima.

Pošto je na adaptaciji svlačionica i garaža NK Spartak izvedeno puno sponzorskih radova ta je investicija stavljena kao dotacija klubu. Sredstva koja su bila planirana za izvedbu fasade na Višenamjenskoj dvorani u Štefancu zbog hitnosti realizacije prije zime, predlažu se za sanaciju instalacija grijanja u prostorijama VMO Štefanec i prostorijama NK Jadran Štefanec.

U realizaciju neće ići uređenje centra Male Subotice jer se ta investicija planirala izvesti od sredstava od prodaje parcela u Zoni poduzetništva. Načelnik je zaključio sa konstatacijom da je proračun realno planiran i u slučaju da dođe do II. Izmjena i dopuna proračuna doći će samo do neznatnih izmjena.  Predsjednik OV V.Mihalic pohvalio je izradu proračuna i iznio da je 95 %-tna  realizacija proračuna rezultat odličnog planiranja te da se vodilo računa o ravnomjernom razvoju svih naselja Općine i da su se investicije na vrijeme privele kraju, dok J.Šegović smatra da proračun nije ambiciozan niti je realno planirani.   

Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za 2010.godinu prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 5 PROTIV (Đ.Horvat, Đ.Jančec, Z.Dominić. I.Oršoš, J.Šegović).

Prihvaćena Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Zamjenica načelnika Danica Glad iznijela je uvod u ovu točku. Pošto su pojedini ponuditelji koji su se javili na raspisani natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH bili nezadovoljni sa kriterijima za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, zamjenica Glad je objasnila da  Općina samo operativno provodi natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i ona ne određuje kriterije po kojima će zakup biti dodijeljen.

Kriteriji su propisani člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i na njih Općina ne može utjecati. Povjerenstvo  za procjenu, prodaju, kupnju imovine i provedbu natječaja u sastavu: Valentin Šipuš, predsjednik, Mladen Kodba, član, Vladimir Horvat, član, Vlado Jančec, član i Željko Jančec, član, nakon pregleda pristigle dokumentacije svakog ponuditelja za zakup zemljišta u vlasništvu RH  na temelju spomenutih kriterija odredilo je najpovoljnijeg ponuditelja za određenu katastarsku česticu.

Prema kriterijima najveće pravo prvenstva je imao nositelj OPG-a, zatim pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivredom i tek onda pravna ili fizička osoba koja se namjerava baviti poljoprivredom, a iza toga slijede ostali kriteriji. Onaj ponuditelj koji je dobio zakup potpisuje izjavu da prihvaća najvišu ponuđenu cijenu. Sva dokumentacija iz natječaja sa ovom odlukom OV ide na prihvaćanje u Ministarstvo poljoprivrede, a onda uz prijedlog ugovora u Državno odvjetništvo na odobravanje.

Na pitanje  Z.Dominića na temelju čega je zakup za zemljište na k.č.br.892 na k.o. Podbrest dobilo OPG Darko Radović iz Podbresta i po čemu je ono u prednosti pred ponuđačima iz naše općine, D. Glad je odgovorila da je dobiven zakup na temelju odobrenog operativnog programa, a to što nije iz naše općine nije dovoljan kriterij da ga eliminira iz daljnje procedure.Vijećnika Z. Dominića je također zanimalo na temelju čega je zakup zemljišta na k.o.Štefanec dobilo OPG Josip Kranjčec u odnosu na OPG Slaviša Mihalic na što je zamjenica načelnika odgovorila da je dobilo temelju dosadašnjeg zakupa.

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH prihvaćena je sa 11 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM.

Prihvaćena Odluka o prodaji dijela poslovnog prostora u Društvenom domu Sveti Križ ukupne površine 108,63 m2
Načelnik Vladimir Domjanić iznio je neke važne činjenice koje su dovele do prijedloga ove odluke. Tvrtka METSS d.o.o.  dala je ponudu za kupnju dijela poslovnog prostora u Društvenom domu Sveti Križ prema  njihovoj procjeni vrijednosti toga prostora u iznosu 300 €/m2.

Naša procjena vrijednosti iznosi 361 €/m2. Nakon pregovora sa direktorom g.Grašićem prihvaćena je naša procjena vrijednosti. Potrebno je još dogovoriti neke pojedinosti u kojima će se maksimalno štititi interese Općine i žitelja Svetog Križa. Nakon donošenja ove odluke novi bi vlasnici odmah krenuli sa adaptacijom i možda bi već za Božić otvorili vrata svog dućana kupcima. Prije donošenja prijedloga ove odluke o prodaji bio je organiziran zbor mještana Svetog Križa na kojem se većina mještana izjasnila za prodaju.

Odluka o prodaji dijela poslovnog prostora u Društvenom domu Sveti Križ ukupne površine 108,63 m2 prihvaćena je sa 9 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM.

Imenovanje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica
Vijećnica J. Sermek kao predsjednica Odbora za izbor i imenovanje iznijela je kratku kronologiju vezanu za Savjet mladih. Općinsko vijeće je 16.07.2010.godine na 13.sjednici donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih kojom je propisano da će Savjet mladih Općine imati pet člana. Dana 25.07.2010. godine upućen je Javni poziv za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine koji je bio objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine, a bio je otvoren 15 dana.

Odbor za izbor i imenovanje je 25.08.2010. godine otvorio pristigle prijedloge za kandidate, pregledao priloženu dokumentaciju i utvrdio listu kandidata sa 7 predloženih kandidata od strane 8 predlagača. Pristupilo se tajnom glasovanju koje je izvršeno na ovjerenim glasačkim listićima zaokruživanjem rednog broja ispred, po abecedi poredanih, prezimena kandidata. Prema broju dobivenih glasova Odbor za izbor i imenovanje izvršio je  rangiranje kandidata koji se predlažu za članove Savjeta mladih:

1. Horvat Marijan, B. Radića 67, Mala Subotica
2. Koprivec Monika, Športska 32, Palovec
3. Jambrović Ana, N. Tesle 20, Štefanec
4. Lacković Ivan, Strelec 103
5. Horvat Aleksandar, A. Šenoe 42, Sveti Križ

Predsjednik Općinskog vijeća, Vladimir Mihalic, dao je Odluku o izboru predloženih članova Savjeta mladih Općine Mala Subotice na prihvaćanje. Imenovanje predloženih članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica prihvaćeno je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.

Prihvaćen prijedlog ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju građevinskog otpada od građana Općine Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić obrazložio je Prijedlog ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju građevinskog otpada od žitelja Općine. Iznio je da ne postoji više nikakva lokacija na području Općine kamo bi se odvozio građevinski otpad, a mještani svakodnevno dolaze sa takvim upitima.

Ovim bi ugovorom tvrtka Pavlic asfalt -beton  d.o.o.  preuzimala i usitnjavala građevinski otpad kod šljunčare u Držimurcu a Općina bi taj usitnjeni građevinski otpad  iskoristila za zavažanje poljskih puteva. Cijena preuzetog materijala je 55 kuna/t  bez PDV-a. Ovo bi bilo samo privremeno rješenje zbrinjavanje građevinskog otpada. Pregovara se i sa Zajedničko autoprijevoznički obrtom Mišić iz Podbresta koji imaju šljunčaru u Ivanovcu i također vrše preuzimanje građevinskog otpada. Za sada je njihova predložena cijena preuzetog materijala 30 kuna/t bez PDV-a.

Nakon nekoliko komentara vijećnika na izneseno, načelnik je konstatirao da bi bilo dobro da se mještanima ponude dvije mogućnosti, da imaju pravo izbora gdje odvesti građevinski otpad pa predlaže dopunu ovog  prijedloga  se prijedlogom još jednog ovakvog ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju građevinskog otpada od građana Općine Mala Subotica koji bi se sklopio sa Zajedničko autoprijevozničkim obrtom Mišić iz Podbresta, ali po cijeni preuzetog materijala 30 kuna/t bez PDV-a.

Ovakvi prijedlozi Ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju građevinskog otpada koji bi se sklopili sa tvrtkom Pavlic asfalt-beton d.o.o. po cijeni preuzimanja materijala 55 kn/t bez PDV-a, i sa Zajedničkim autoprijevozničkim obrtom Mišić po cijeni preuzimanja materijala 30 kn/t bez PDV-a stavljeni su na prihvaćanje.

Prijedlozi Ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju građevinskog otpada od građana  Općine Mala Subotica jednoglasno su prihvaćeni.